Uniwersytet Zielonogórski

Regulamin Inkubatora


O Inkubatorze Aktualności Prorektor ds. Rozwoju Historia, cele i zadania Regulamin Inkubatora Rada Nadzorująca Nasze firmy Szkolenia, Seminaria Konkurs Napisz do nas Linki Strona główna


Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego

  

§1
[Postanowienia ogólne]
 
1.        Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) pomocy na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwanych dalej Beneficjentami.
2.        Świadczenie pomocy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy z Beneficjentem, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 
§ 2
[Definicje]
 
1.            Uczelnia – Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze.
2.          Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) – ogólnouczelniana jednostka organizacyjna.
3.             Dyrektor AIP - osoba umocowana przez Rektora Uniwersytetu, zatwierdzona przez Senat, do kierowania AIP oraz wykonywania innych określonych w regulaminie czynności.
4.             Rada Nadzorująca AIP - ciało społeczne pełniące funkcje opiniująco - nadzorujące dla AIP, powoływane na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
5.             Beneficjent – przedsiębiorca lub osoba fizyczna ubiegająca się o uzyskanie pomocy w AIP.
6.             Pomoc – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone niniejszym Regulaminem.
7.             Wniosek - dokument, na podstawie, którego oceniana jest możliwość przyznania pomocy Beneficjentowi.
8.             Umowa z beneficjentem (umowa) - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz Beneficjenta.
9.            Regulamin Konkursu – zbiór zasad i kryteria oceny Wniosków.
10.        Komisja – zespół oceniający i wybierający wnioski Beneficjentów składający się członków Rady Nadzorującej i Dyrektora AIP.
 
§ 3
[Organy AIP]
 
1.            Radę Nadzorującą AIP powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2.             Radę Nadzorującą powołuje się na okres trzech lat.
3.             Rada Nadzorująca AIP składa się z:
a)    dwóch przedstawicieli UZ, wskazanych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednym z nich jest zawsze Prorektor ds. Rozwoju,
b)   dwóch przedstawicieli Miasta Zielona Góra, wskazanych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra,
c)    jednego przedstawiciela Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
4.       Rada Nadzorująca wybiera spośród członków Rady Przewodniczącego.
5.        Kompetencje Rady Nadzorującej:
a)    opiniowanie wniosków składanych przez potencjalnych Beneficjentów,
b)    udzielanie absolutorium dyrektorowi AIP,
c)    nadzór nad funkcjonowaniem i programowaniem rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
d)   inicjowanie i nadzór nad strategią rozwoju współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi oraz partnerami wspierającymi rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości  w regionie,
e)       opiniowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych osób na stanowiskach: doradcy finansowego i doradcy prawnego, wskazanych przez Dyrektora AIP.
6.        Rada wydaje opinie w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków rady. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7.        Dyrektora AIP powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.
8.       Dyrektor AIP, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorującej nie rzadziej niż raz na pół roku.
9.        Dyrektor AIP przygotowuje budżet na dany rok kalendarzowy i przedstawia go do akceptacji Rady Nadzorującej.
10.    Dyrektor AIP jest odpowiedzialny za zarządzanie AIP, kierowanie bieżącą działalnością AIP oraz wykonywanie czynności niezastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorującej.
11.   Dyrektor AIP może – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Rektora – reprezentować Uczelnię w sprawach związanych z zakresem działania AIP.
12.   Członkowie Rady Nadzorującej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
13.   Dyrektor AIP za swoją pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w ramach stosunku pracy.
      
§ 4
[Pomoc świadczona przez AIP]
 
1.       AIP udziela pomocy w podejmowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności zaś:
a)   umożliwia korzystanie z powierzchni użytkowej AIP i jego infrastruktury,
b)   ułatwia pozyskiwanie kontraktów dla Beneficjenta w szczególności poprzez:
- organizację spotkań biznesowych,
- udostępnianie bazy przedsiębiorców posiadanej przez AIP,
c)    organizuje szkolenia dotyczące pozyskiwania środków pomocowych i konferencje z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż, zakładając że:
- udział w szkoleniu jest fakultatywny,
- Beneficjent ma prawo składania propozycji co do tematyki szkoleń,
- udział w szkoleniach może być odpłatny,
d)    zapewnia podstawową obsługę biurową Beneficjenta, w szczególności:  
-     dostęp do telefonu i faksu,
-     dostęp do kserokopiarki,
-     dostęp do komputera,
-     pomoc w przygotowywaniu dokumentów,
e)     prowadzi doradztwo (konsulting) ekonomiczne i prawne,
f)      wspomaga prowadzenie księgowości Beneficjenta,
g)     udziela wsparcia w pozyskiwaniu funduszy (sponsorzy, dotacje, subwencje) na finansowanie przedsięwzięć Beneficjenta,  
h)     organizuje dla Beneficjentów szkolenia z zakresu podejmowania, prowadzenia oraz form działalności gospodarczej,  
i)       organizuje dla Beneficjentów spotkania z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami oraz instytucjami.
2.    Beneficjent może posługiwać się znakiem AIP po uzyskaniu zgody Dyrektora AIP.  
3.        Rozpoczęcie świadczenia pomocy przez AIP następuje po podpisaniu z Beneficjentem stosownej umowy.
4.        W ramach AIP zostanie utworzony Studencki Preinkubator Przedsiębiorczości, w którym udostępnione zostanie jedno pomieszczenie biurowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
5.        W ramach Preinkubatora świadczona będzie pomoc prawna dla kandydatów chcących podjąć działalność gospodarczą w ramach AIP. Studenci Uczelni będą preferowani w tego typu pomocy.
 
§ 5
[Zasady przyznawania pomocy AIP]
 
1.     AIP przyznaje Pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach oraz osobom fizycznym, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
2.   Nie mogą korzystać z pomocy AIP projekty:
a)     mogące stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b)     uciążliwe dla pozostałych firm działających w danym AIP,
c)     sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i zwyczajami stosowanymi w obrocie gospodarczym,
d)    sprzeczne z misją i celami Uczelni, wymienionymi w statucie Uczelni.
3.    Nie mogą korzystać z pomocy AIP:
a)     osoby, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo objęte regulacją rozdziału XXII, XXVIII, XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub przestępstwo karnoskarbowe,
b)     osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu karnego,
c)     osoby, które w prowadzonej działalności gospodarczej dopuściły się naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji.
4.      W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego wymienionego w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorująca opiniuje przyznanie pomocy AIP.
 
§ 6
[Procedura przyznawania pomocy AIP]
 
1.       Zgłaszanie wniosków odbywa się w ramach konkursu ogłaszanego przez AIP.
2.       Regulamin konkursu przedstawia Dyrektor AIP do akceptacji Rady Nadzorującej. Po zaakceptowaniu Regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej AIP.
3.       Wnioski wybierane będą przez Komisję złożoną z Rady Nadzorującej i Dyrektora AIP.
4.       Komisja ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia dotyczące opiniowania wniosków przedstawiciela Parlamentu Studenckiego w charakterze obserwatora.
5.       Parlament Studencki wybiera swojego przedstawiciela na okres 1 roku.
6.       Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor AIP podpisuje umowę z Beneficjentem.
 
§ 7
[Zasady działania beneficjentów w AIP]
 
1.        W trakcie okresu inkubacji Beneficjent jest zobowiązany do realizowania przedsięwzięć określonych we wniosku oraz sporządzania sprawozdań i raportów, podlegających ocenie w szczególności Dyrektora AIP.
2.        Pomoc w ramach AIP udzielana jest maksymalnie przez okres 36 miesięcy (okres inkubacji). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie umowy z Beneficjentem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, do 24 miesięcy.
3.        Czynności kontrolnych i nadzorujących dokonuje Dyrektor AIP, a także powołani przez niego audytorzy, którzy mogą wydawać Beneficjentowi wiążące zalecenia. W szczególności nadzorowi poddane jest wykorzystywanie środków powierzonych Beneficjentowi przez AIP oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale AIP.
4.        Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu, zawartej umowy, a także z zaleceń, o których mowa w ust. 3.
5.        AIP może żądać od Beneficjenta okazania dokumentów umożliwiających dokonanie kontroli i czynności nadzorczych.
6.        Beneficjent zobowiązany jest do składania AIP szczegółowych pisemnych raportów po każdym kwartale (do 15 dnia następnego miesiąca).
7.        Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz AIP comiesięcznych opłat na zasadach określonych w umowie.
8.        Zasady odpłatności na dany rok kalendarzowy zostaną określone w taryfikatorze opłat. Taryfikator opłat na dany rok kalendarzowy ustala Dyrektor AIP w porozumieniu z Kanclerzem Uniwersytetu Zielonogórskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorującej. Taryfikator publikowany jest na stronie internetowej AIP.
9.        Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w prowadzonej działalności z ofert innych beneficjentów Pomocy, co jednak nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji.
 
§ 8
[Zakończenie świadczenia pomocy]
 
1.        Zakończenie świadczenia pomocy przez AIP następuje w następujących przypadkach:
a)     rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
b)     wygaśnięcie umowy,
c)     upływ okresu wypowiedzenia umowy dokonanego przez AIP lub Beneficjenta,
d)    złożenie przez AIP lub Beneficjenta oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.        Wygaśnięcie umowy następuje w razie zawieszenia dłuższego niż 2 miesiące lub likwidacji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych śmierci Beneficjenta.
3.        Wypowiedzenie przez AIP umowy z Beneficjentem może nastąpić z zachowaniem określonych umową terminów wypowiedzenia lub bez zachowania tych terminów w przypadku naruszenia przez Beneficjenta niniejszego Regulaminu i umowy.
4.         Wypowiedzenie przez Beneficjenta umowy z AIP z zachowaniem określonych umową terminów wypowiedzenia lub bez zachowania tych terminów może nastąpić w przypadku naruszenia przez AIP niniejszego Regulaminu.
5.     Szczegółowe przypadki wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym określone zostaną w umowie podpisanej pomiędzy Beneficjentem a AIP.
 
§ 9
[Odpowiedzialność AIP wobec osób trzecich]
 
1.        Beneficjenci Pomocy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ryzyko.
2.        AIP nie jest wspólnikiem Beneficjenta w prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania.
 
 
§ 10
[Postanowienia końcowe]
 
1.        Zmiana regulaminu wiąże Beneficjenta, jeżeli w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o niej, nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Decydujące znaczenie ma data wpłynięcia pisma do AIP lub nadania pisma listem poleconym.

Zatwierdzony przez Uchwałę Senatu UZ nr 92 z dnia 29.03.06.

 
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2005 .:. D&C by: JARY